INICI

L’Associació de Laboratoris de Construcció de Catalunya (ALAC), és una Associació de caràcter privat, no lucratiu, fundada el 1985, l’objecte primordial és la defensa integral del Control de Qualitat i la Geotècnia en la construcció com activitats d’interès social i, amb això, dels interessos legítims dels seus associats.

Són laboratoris d’assajos per al control de qualitat de la construcció i obra pública, els capacitats per prestar assistència tècnica, mitjançant la realització d’assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d’una obra de construcció.

Les empreses i els Laboratoris que formen part d’ALAC disposen dels Equips, del personal i de les acreditacions necessàries per a la realització del Conjunt dels assajos i Proves de serveis requerits en els Plecs de Bases i / o de Prescripcions Tècniques del conjunt de les obres de rehabilitació o de nova construcció que és realitzen a Catalunya, d’accord amb el Decret 257/2003, de 21 d’octubre, sobre l’acreditació dels Laboratoris d’Assajos de la Construcció i aquelles que li són exigibles en aplicació de la Llei 25 / 2009, de 22 de desembre, de modificació de Diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu Exercici, d’acordar amb la Directiva 2006/123 / CE del Parlament Europeu i del Consell , de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, i les condiciones establertes pel Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual és desenvolupen els Requisits exigibles a les Entitats de control de qualitat de l’edificació i als Laboratoris d’assajos per al control de qualitat de l’edificació, per a l’Exercici de la seva activitat.

ALAC no només ha col·laborat i col·labora al creixement i evolució del Control de Qualitat en la Construcció, sinó que també ha estat pionera en fòrums d’àmbit nacional, creant el 1999, juntament amb altres associacions autonòmiques, la Federació d’Associacions de Laboratoris i Empreses de control de Qualitat de la Construcció (FENALAC), inicialment concebuda com un nexe imprescindible entre les empreses del sector que lluita per una política comuna de defensa dels seus interessos. En l’actualitat ALAC no forma part de FENALAC.

ALAC és la patronal de referència a Catalunya que agrupa les firmes més importants del sector. ALAC s’ha convertit en la principal organització d’interlocució que tenen les administracions públiques en l’àmbit de les empreses de control de qualitat amb laboratoris registrats per la Generalitat de Catalunya.

En l’actualitat el 84% dels registres d’acreditació vigents (percentatge sobre el total de nombre d’assajos registrats a Catalunya) estan en mans de les empreses associades a ALAC.

Les empreses i persones que formen ALAC han tingut un important pes específic en tots els processos relatius al control de qualitat de materials, d’acabats i instal·lacions així com en els apartats d’auscultació estructural i investigació Geotècnica per a la modernització de les grans infraestructures de Catalunya. Obres d’alta velocitat ferroviària, aeroports, carreteres, autopistes, edificis singulars o grans hospitals porten el segell dels laboratoris associats a ALAC.

Actualment, les empreses que constitueixen ALAC, són empreses en constant evolució i adaptació a les noves tendències i tecnologies del sector de la construcció, dotades amb els millors mitjans i el personal més qualificat que el control de qualitat demanda.