ALAC PRESENT AL PLA D’ASSAIGS INTERLABORATORIS EILA 2022

Durant el mati del 10 de maig del 2022 dins del Pla d’assaigs interlaboratoris estatal EILA 2022 ens vam reunir a la Central de formigons de Beton Catalan (a CRH company) a Sant Cugat, 26 laboratoris inscrits en el Registre General del CTE de Catalunya, a mes d’un laboratori de ANEFHOP. Dels 26 laboratoris participants 18 formen part d’ALAC. Es van fer assajos de pressa de mostra de formigó i fabricació de provetes cilíndriques i cubiques per assajar a compressió, assajos de consistència i d’homogeneïtat del formigó i assajos de contingut d’aire. Tots els assaigs es van realitzar en base al apartat 33.2 del nou Codi Estructural. A part del personal analista qualificat la jornada va comptar amb la presencia de directius i tècnics de ANEFHOP, ALAC, Labocat, TOF Getinsa, Eptisa i el Sr. Agustí Careta, Cap de la Secció d’Acreditació i Coordinació de Laboratoris Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge coordinador de la campanya de contrast. El nou codi estructural comportarà una sèrie de modificacions al control de qualitat de recepció en obra del formigó que les administracions, els promotors, els constructors, els productors de formigó i els laboratoris haurem d’adaptar. Aquestes modificacions comportaran una sèrie de processos nous en els albarans, en el nombre de provetes per pressa, en el curat inicial en obra per part dels promotors i per part dels laboratoris que implicaran un augment de costos en la fabricació de una pressa de control de recepció de formigó. fotoelia5 fotoeila fotoelia4 fotoelia3 foto elia2

Comentarios cerrados.