Canvi de criteris d’adjudicació en el plec d’Infraestructures.cat

Des de fa uns mesos, els criteris d’adjudicació dels contractes de Servei de Control de Qualitat d’obres que Infraestructures.cat aplica han variat radicalment.

Amb anterioritat, els criteris es repartien entre:

  • 60% a la puntuació econòmica, valorant-se la millor aquella que tingués una baixa més elevada sense incòrrer en temeritat.
  • 40% a la puntuació tècnica englobant la proposta organitzativa, el pla d’assegurament de qualitat del servei i le millores addicionals a l’execució del contracte que el contractista pogues oferir.

 

Amb l’entrada en vigor de la nova llei 9/2017 s’ha passat a criteri únic, EL PREU.

 
La nova llei en el seu article 145 apartat 3g) diu textualment:

 

‘L’aplicació de més d’un criteri d’adjuducació procedirà, en tot cas, en l’adjudicació dels seguents contractes: …

   …g) Contractes de serveis, excepte que les prestacions estiguin perfectament deficnides tècnicament i no sigui possible variar els terminis d’entrega ni introduïr modificacions de cap classe al contracte, essent el preu l’únic factor determinant de l’adjudicació.

En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intelectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, …’

 

 
En el cas dels serveis de Control de Qualitat, es donen les condicions necessàries per les que s’han d’aplicar més d’un criteri d’adjudicació, ho mostrem a continuació:

  • El termini d’entrega del resultat d’assaig objecte del contracte depèn del procediment de la norma d’assaig i també de varis factors, localització, capacitat, especialització i organització del laboratori en qüestió, procediment de comunicació, formació i experiència del seu personal entre d’altres
  • Poden introduïr modificacions al contracte com variació de freqüència d’assaig segons necessitats de l’obra o dels propis resultats, realització d’assaigs complementaris en funció de baixes de qualitat, estudis especials, etc.
  • El servei te elevat component INTELECTUAL, tots els laboratoris es regeixen pel procediment de gestió recollit a la norma ISO 17025 on es defineixen requisits organitzatius, i requisits tècnis on s’inclou la necesitat de disposar de personal titulat i format interna i externament per habilitar-los en la relació d’assaigs.
 

Per aquests motius, ALAC es troba en total desacord amb el nou sistema de contractació i ja establert comunicació tant amb Infraestructures de Catalunya S.A. com amb la Direcció General de Contractació de la Generalitat de Catalunya per tal de corregir aquest fet i que s’apliquin criteris de qualitat avaluables per sobre del 50 %.

Per un altre banda s’està col·laborant amb les altres Associacions de Laboratoris estatals per tal d’analitzar conjuntament els Plecs que presentin aquestes anomalies.

 

Comentarios cerrados.