Categoría - Mercat

Evolució Contractació Pública Segon Trimestre 2019

En el segon trimestre de 2019 es detecta una desacceleració en els volums de contractació pública de serveis de control de qualitat. No obstant això en termes d’evolució al respecte de l’any 2018 és positiva. Tant l’Obra Civil com Edificació s’han vist reduïts els volums de contractació entre abril a juny respecte al període gener […] Leer más…

Evolución Contratación Pública Segundo Trimestre 2019

En el segundo trimestre de 2019 se detecta una desaceleración en los volúmenes de contratación pública de servicios de Control de Calidad. No obstante en términos de evolución al respecto del año 2018 es positiva. Tanto la Obra Civil como Edificación se han visto reducidos los volúmenes de contratación entre abril a junio respecto al periodo […] Leer más…

Cambio de criterios de adjudicación en el pliego de Infraestructures.cat

Desde hace unos meses, los criterios de adjudicación de los contratos de Servicio de Control de Calidad de obras que Infraestructures.cat aplica han variado radicalmente. Con anterioridad, los criterios se repartían entre: 60% en la puntuación económica, valorándose el mejor aquella que tuviera una baja más elevada sin incurrir en temeridad. 40% en la puntuación […] Leer más…

Canvi de criteris d’adjudicació en el plec d’Infraestructures.cat

Des de fa uns mesos, els criteris d’adjudicació dels contractes de Servei de Control de Qualitat d’obres que Infraestructures.cat aplica han variat radicalment. Amb anterioritat, els criteris es repartien entre: 60% a la puntuació econòmica, valorant-se la millor aquella que tingués una baixa més elevada sense incòrrer en temeritat. 40% a la puntuació tècnica englobant […] Leer más…

Evolució Contractació Pública Primer Trimestre 2018-2019

Si comparem els valors tant de contractació com licitació pública de serveis de Control de Qualitat, s’observa una evolució positiva a l’alça si comparem ambdós periodes, Tant l’Obra Civil com l’Edificació s’ha vist impulsada entre el gener-març d’enguany si ho comparem amb el 2018. Igualment per la Contractació del servei, l’evolució ha seguit la mateixa […] Leer más…

Adjudicacions Abril 2018

Durant el mes d’Abril, l’evolució del volum de contractació de serveis de Control de Qualitat d’Infraestructures.cat ha disminuÏt de forma substancial. Tot i que l’Obra Civil té un valor similar a la del mes passat, l’Edificació ha tingut una devallada. Leer más…