OBJECTIUS

Els objectius principals de ALAC són els següents:

 • L’assessorament, la representació i defensa d’interessos dels seus associats.
 • La relació amb els organismes oficials, empresarials i professionals a nivell autonòmic. Unir esforços dels associats davant de les institucions autonòmiques.
 • L’elevació als organismes públics de les iniciatives i aspiracions dels associats. Mantenir relacions constants amb els organismes oficials i ens Autonòmics, col·laborant amb tots ells i, quant afecti els problemes de l’activitat que es pretén desenvolupar
 • Millora contínua mitjançant interacció entre els associats.
 • La intercomparació entre els propis associats per vetllar per la feina ben feta i la fiabilitat dels resultats.
 • Desenvolupar la competència professional i deontològica de les empreses membres, així com la del personal tècnic que les integra.
 • La cooperació amb altres col·lectius autonòmics, en les gestions que afecten el sector de la qualitat en la construcció.
  Implementar els processos de qualitat en la construcció a Catalunya.
 • Donar suport als interessos de les empreses de Control de Qualitat de Catalunya.
 • Fomentar el desenvolupament tecnològic.
 • Evitar pràctiques de qualitat inadequades i intrusisme.
 • Defensar els interessos legítims, peculiars de l’activitat econòmica dels seus membres, assistint dels assessors tècnics que consideri oportú establir per al seu exclusiu servei i pagats amb els seus fons propis.
 • Assessorar als associats i informar-los de les activitats que realitzi l’associació.
 • Participar en la regularització i perfeccionament de la concurrència de mercat per evitar la competència deslleial, assumint, fins i tot en instància prèvia, l’arbitratge voluntari quan sigui procedent.
 • Establir i recomanar amb caràcter general unes tarifes de preus de referència.
 • Participar, d’acord amb les lleis, en els organismes i entitats de l’Administració Pública i autonòmica i en les seves institucions de caràcter assessor o consultiu, que afectin a l’activitat.
 • Establir, en benefici dels associats, serveis d’informació, documentació, assessorament, etc.

En definitiva, ALAC persegueix aconseguir el reconeixement que l’activitat dels laboratoris de control de qualitat ha de tenir davant els fòrums institucionals, empresarials i professionals.